לימודי ארץ ישראל – עבודת גמר

עבודת גמר לדוגמא בלימודי ארץ ישראל

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא עבודת הגמר: קרב           ________       – חילוקי הדעות בדרג הצבאי והמדיניLibrary

תיאור עבודת הגמר: בדיקת המניעים ליציאה לקרב, נכונות ההחלטות שקיבלו הדרגים הצבאיים והמדיניים השונים במהלך הקרב בראי הזמן, בדיקה מיהו הדרג והגוף הנכון ביותר לקבלת החלטות במצבים דומים לאור העדויות שנאספו והספרות שנכתבה בזמן אמת ובראי ההסטוריה.

תקציר העבודה: העבודה מתרכזת בסקירת הרקע המבצעי של הקרב, מהלכו ותוצאותיו, לצד ההתלבטויות, ההחלטות והצעדים השונים שנקטו הדרגים הצבאיים והדרגים המדיניים שהיו בשלטון באותה עת. מטרת העבודה לבדוק האם נתקבלו ההחלטות הנכונות ע”י הגורמים שקיבלו את ההחלטות, וכיצד ניתן היה לנהל זאת בצורה אופטימלית בראי ההסטוריה.

 

 

תוכן עניינים

1. מבוא

1.1 מבוא הסטורי

1.2 השערת העבודה

1.3 התיאוריה המרכזית

2. תמונת המצב באיזור לפני הקרב

2.1 הדרך ל                          חשיבותה המדינית

2.2 הרקע המבצעי לקרב                      

2.3 כוחות מדינות                              

2.4 כוחות ההגנה

2.5 מבצע                               

2.6 התוכנית המבצעית של                       ושל                       

2.7                                                           

2.8 ההחלטות של                                                     

2.9 תוצאות הקרב

3. ניתוח הממצאים ומשמעויותיהם

3.1                                                       

3.2 המטרות של                                             

3.3 ממצאי                                        

3.4 עדויות                                                 

3.5                                                

3.6 השיקולים ה                                   

3.7 ההבדלים שבין                                                 

4. דיון

4.1 משמעויות מבחינת                                  

4.1 תוצאות בהיבט                                         

5. סיכום

6. ביבליוגרפיה

7. נספחים