מדעי הטבע – עבודת גמר בגיאוגרפיה

globe on bookעבודת גמר לדוגמא בגיאוגרפיה

(פרטים מזהים שונו או הוסתרו באישור מזמין העבודה)

נושא העבודה: רומניה במאה ה-21 ומגמת ההגירה מהכפר לעיר

תאור עבודת הגמר: סקירה הסטורית של תהליך ההגירה והעיור ברומניה עד למאה ה-21, הגורמים, המניעים, המגמות והתוצאות בשטח.

 

תוכן הענינים

1. מבוא

2. רקע עובדתי הסטורי

3. הגורמים לתהליך ההגירה מהכפר לעיר

3.1 גורמי                            

3.2 הגורם ה                             

3.3 ההשפעה ה                            

3.4 המניע ה                                         

4. מדיניות                           בשנים                            

5. יעדי ההגירה המרכזיים והשיקולים לבחירתם

6. מוצאם ומאפייניהם של הכפריים המהגרים

7.                                    

8. מאפייני ההגירה

9. תהליך העיור ברומניה מול                                  

10. תוצאות הליך העיור – הצלחתו וכשלונותיו

10.1. קליטתם של המהגרים בערים הגדולות

10.2. שינויים ב                       כתוצאה מהליך העיור

10.3. מצב התעסוקה של המהגרים בעיר

10.4 ילדי המהגרים ומערכת החינוך וההשכלה

10.5                               

10.6 השפעת ההגירה מהכפרים על הכפרים שנעזבו

11. בחינת המגמה ההפוכה של הגירה מהעיר לכפר

12.                                          

13. הפאן החוקי של הליך ההגירה

14. מדיניות ה                                  

15. סיכום

16. מסקנות

17. ביבליוגרפיה